STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/07/2024 VCM VN000000VCM1 VCM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 29/07/2024 BCA VN000000BCA8 BCA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 29/07/2024 NSL VN000000NSL6 NSL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 29/07/2024 DPC VN000000DPC2 DPC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 29/07/2024 LGM VN000000LGM3 LGM: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 29/07/2024 BSD VN000000BSD8 BSD: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 29/07/2024 NXT VN000000NXT9 NXT: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 29/07/2024 HNH12401 VN0HNH124018 HNH12401: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (Từ và bao gồm ngày 07/05/2024 đến và không bao gồm ngày 07/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 29/07/2024 ACB12301 VN0ACB123016 ACB12301: Thanh toán tiền lãi của trái phiếu ACB12301 (tiền lãi được tính từ ngày 07/08/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 07/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 29/07/2024 TMW VN000000TMW3 TMW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề