STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/09/2022 CII121006 VNCII1210067 CII121006: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 13/07/2022 đến và không bao gồm ngày 13/10/2022) của trái phiếu CII121006 Trái phiếu HNX Chi nhánh
2 29/09/2022 HTL VN000000HTL6 HTL: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 29/09/2022 VSC VN000000VSC8 VSC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 29/09/2022 DWS VN000000DWS4 DWS: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 29/09/2022 VPB VN000000VPB6 VPB: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề