STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/10/2021 USC VN000000USC0 USC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 29/10/2021 SSN VN000000SSN1 SSN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 29/10/2021 ICN VN000000ICN6 ICN: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 29/10/2021 SHP VN000000SHP9 SHP: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 29/10/2021 MSN12003 VN0MSN120032 MSN12003: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 12/05/2021 đến và không bao gồm ngày 12/11/2021) của trái phiếu MSN12003 Trái phiếu HOSE Chi nhánh
6 29/10/2021 BTT VN000000BTT2 BTT: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 29/10/2021 KLB VN000000KLB8 KLB: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề