STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/11/2021 VPR VN000000VPR2 VPR: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 29/11/2021 HTV VN000000HTV5 HTV: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 29/11/2021 BSR VN000000BSR8 BSR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 29/11/2021 DHC VN000000DHC9 DHC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 29/11/2021 V21 VN000000V218 V21: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 29/11/2021 DOC VN000000DOC5 DOC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 29/11/2021 HWS VN000000HWS5 HWS: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề