STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/11/2023 TD1929181 VNTD19291812 TD1929181: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 29/11/2023 BID VN000000BID9 BID: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 29/11/2023 SBT VN000000SBT4 SBT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 29/11/2023 TMS12302 VN0TMS123022 TMS12302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 09/06/2023 đến và không bao gồm ngày 09/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 29/11/2023 CBG12101 VN0CBG121014 CBG12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 29/11/2023 GHC VN000000GHC2 GHC: Tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 29/11/2023 TA9 VN000000TA92 TA9: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 29/11/2023 BCM VN000000BCM3 BCM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 29/11/2023 HHV VN000000HHV0 HHV: Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 29/11/2023 BVBS17065 VNBVBS170655 BVBS17065: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề