STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/12/2021 CLL VN000000CLL4 CLL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 29/12/2021 IVS VN000000IVS5 IVS: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 29/12/2021 MH3 VN000000MH35 MH3: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 29/12/2021 TD1732401 VNTD17324011 TD1732401: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 29/12/2021 DSN VN000000DSN3 DSN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 29/12/2021 MDF VN000000MDF2 MDF: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 29/12/2021 VXB VN000000VXB0 VXB: Hủy thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 29/12/2021 RAL VN000000RAL5 RAL: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2021 và Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 29/12/2021 CII121006 VNCII1210067 CII121006: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 13/10/2021 đến và không bao gồm ngày 13/01/2022) của trái phiếu CII121006 Trái phiếu HNX Chi nhánh
10 29/12/2021 SAD VN000000SAD0 SAD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề