STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/12/2022 TD1732401 VNTD17324011 TD1732401: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 29/12/2022 CII121006 VNCII1210067 CII121006: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 13/10/2022 đến và không bao gồm ngày 13/01/2023) của trái phiếu CII121006 Trái phiếu HNX Chi nhánh
3 29/12/2022 HLD VN000000HLD0 HLD: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 29/12/2022 HNP VN000000HNP0 HNP: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 29/12/2022 DHP VN000000DHP1 DHP: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 29/12/2022 SVC VN000000SVC8 SVC: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 29/12/2022 AGR VN000000AGR5 AGR: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề