STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/01/2023 TLI VN000000TLI4 TLI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 30/01/2023 VGR VN000000VGR1 VGR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 30/01/2023 CHS VN000000CHS7 CHS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 30/01/2023 KHA VN000000KHA8 KHA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 30/01/2023 TIN VN000000TIN0 TIN: Gửi thông báo cho cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 30/01/2023 VGR VN000000VGR1 VGR: Hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 30/01/2023 VGR VN000000VGR1 VGR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 30/01/2023 SAS VN000000SAS8 SAS: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 30/01/2023 NPM11805 VN0NPM118054 NPM11805: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 13/08/2022 đến và không bao gồm ngày 13/02/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
10 30/01/2023 HPX VN000000HPX9 HPX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề