STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/01/2024 PGD VN000000PGD3 PGD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 30/01/2024 CLC VN000000CLC3 CLC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 30/01/2024 MSN123008 VNMSN1230089 MSN123008: Thanh toán lãi Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 20/08/2023 đến và không bao gồm ngày 20/02/2024) của trái phiếu MSN123008 Trái phiếu HNX Chi nhánh
4 30/01/2024 MH3 VN000000MH35 MH3: Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 30/01/2024 PCF VN000000PCF7 PCF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 30/01/2024 KLB VN000000KLB8 KLB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023-2027 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 30/01/2024 F8812301 VN0F88123013 F8812301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 2 (từ và bao gồm ngày 14/11/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 14/02/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 30/01/2024 DPQ12205 VN0DPQ122054 DPQ12205: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 18/11/2023 đến và không bao gồm ngày 18/02/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 30/01/2024 TMS12101 VN0TMS121018 TMS12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 13/08/2023 đến và không bao gồm ngày 13/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 30/01/2024 PCF VN000000PCF7 PCF: Hủy ngày đăng ký cuối cùng Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề