STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/05/2023 MLC VN000000MLC2 MLC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 30/05/2023 STD VN000000STD0 STD: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 30/05/2023 FTM VN000000FTM8 FTM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 30/05/2023 TD2025005 VNTD20250054 TD2025005: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 30/05/2023 VMS VN000000VMS7 VMS: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 30/05/2023 SD5 VN000000SD58 SD5: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 30/05/2023 NLG VN000000NLG1 NLG: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 30/05/2023 PDR VN000000PDR0 PDR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 30/05/2023 PTI VN000000PTI5 PTI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 30/05/2023 VVN VN000000VVN9 VVN: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 37 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề