STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/06/2021 TD1724417 VNTD17244177 TD1724417: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 30/06/2021 CMI VN000000CMI8 CMI: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 30/06/2021 L63 VN000000L631 L63: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 30/06/2021 CT5 VN000000CT58 CT5: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 30/06/2021 THT VN000000THT9 THT: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 30/06/2021 CMWG2013 VN0CMWG20135 CMWG2013: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 30/06/2021 CSC VN000000CSC8 CSC: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 30/06/2021 SCS VN000000SCS4 SCS: Trả cổ tức còn lại của năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 30/06/2021 HAS VN000000HAS1 HAS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 30/06/2021 BGT VN000000BGT9 BGT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề