STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/06/2023 CCR VN000000CCR0 CCR: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 30/06/2023 IJC VN000000IJC4 IJC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 30/06/2023 TYA VN000000TYA4 TYA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 30/06/2023 HPP VN000000HPP5 HPP: Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 30/06/2023 PVI42301 VN0PVI423013 PVI42301: Thanh toán lãi kỳ 01 (từ bao gồm ngày 30/01/2023 đến và không bao gồm ngày 30/07/2023 của trái phiếu PVI42301) Trái phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
6 30/06/2023 CTR VN000000CTR4 CTR: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 30/06/2023 VC3 VN000000VC39 VC3: Chi trả cổ tức năm 2021 và năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 30/06/2023 PLO VN000000PLO0 PLO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 30/06/2023 CLX VN000000CLX9 CLX: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 30/06/2023 DTI VN000000DTI1 DTI: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề