STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/07/2021 BSC VN000000BSC0 BSC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 30/07/2021 BMS VN000000BMS9 BMS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu 14% (Trong đó: Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 là 5% và tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 là 9%) Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 30/07/2021 DPR VN000000DPR0 DPR: Chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 30/07/2021 MCM VN000000MCM0 MCM: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 30/07/2021 NTW VN000000NTW1 NTW: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 30/07/2021 VC3 VN000000VC39 VC3: Chi trả cổ tức năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 30/07/2021 CVPB2015 VN0CVPB20156 CVPB2015: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 30/07/2021 NPM11805 VN0NPM118054 NPM11805: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 13/02/2021 đến và không bao gồm ngày 13/08/2021) Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
9 30/07/2021 VTR VN000000VTR4 VTR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 30/07/2021 VIP VN000000VIP1 VIP: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề