STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/08/2021 JVC VN000000JVC7 JVC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 30/08/2021 DRL VN000000DRL9 DRL: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 30/08/2021 FHS VN000000FHS0 FHS: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 30/08/2021 VDL VN000000VDL1 VDL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 30/08/2021 INC VN000000INC6 INC: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
6 30/08/2021 VDL VN000000VDL1 VDL: Đính chính nội dung Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 30/08/2021 TEG VN000000TEG3 TEG: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 30/08/2021 JVC VN000000JVC7 JVC: Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề