STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/09/2022 CNG VN000000CNG0 CNG: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 30/09/2022 LGC VN000000LGC4 LGC: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 30/09/2022 WTC VN000000WTC4 WTC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 30/09/2022 TD1636502 VNTD16365023 TD1636502: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 30/09/2022 TD1626457 VNTD16264572 TD1626457: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 30/09/2022 DSD VN000000DSD4 DSD: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 30/09/2022 LAI VN000000LAI4 LAI: Trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 30/09/2022 NSS VN000000NSS1 NSS: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 30/09/2022 ICN VN000000ICN6 ICN: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 30/09/2022 HCT VN000000HCT5 HCT: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề