STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/10/2023 CSTB2304 VN0CSTB23042 CSTB2304: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 30/10/2023 CHDB2301 VN0CHDB23015 CHDB2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 30/10/2023 CVHM2301 VN0CVHM23014 CVHM2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 30/10/2023 CVRE2302 VN0CVRE23028 CVRE2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 30/10/2023 CVNM2301 VN0CVNM23012 CVNM2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 30/10/2023 CVIC2301 VN0CVIC23013 CVIC2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 30/10/2023 CNVL2301 VN0CNVL23014 CNVL2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 30/10/2023 CPDR2301 VN0CPDR23014 CPDR2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 30/10/2023 CMSN2301 VN0CMSN23018 CMSN2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 30/10/2023 CPOW2301 VN0CPOW23011 CPOW2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề