STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/10/2023 CMSN2301 VN0CMSN23018 CMSN2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 30/10/2023 TD2025006 VNTD20250062 TD2025006: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 30/10/2023 CVNM2301 VN0CVNM23012 CVNM2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 30/10/2023 CDC VN000000CDC0 CDC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 30/10/2023 CBG12101 VN0CBG121014 CBG12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ hai (từ và bao gồm ngày 05/11/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 05/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 30/10/2023 CNVL2301 VN0CNVL23014 CNVL2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 30/10/2023 CPDR2301 VN0CPDR23014 CPDR2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 30/10/2023 QTC VN000000QTC6 QTC: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 30/10/2023 CHDB2301 VN0CHDB23015 CHDB2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 30/10/2023 CVHM2301 VN0CVHM23014 CVHM2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề