STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/11/2021 HT9 VN000000HT95 HT9: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 30/11/2021 BVDB19084 VNBVDB190841 BVDB19084: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 30/11/2021 LGM VN000000LGM3 LGM: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 30/11/2021 CEN VN000000CEN5 CEN: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 30/11/2021 LHG VN000000LHG3 LHG: Đại hội cổ đông bất thường 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 30/11/2021 DHM VN000000DHM8 DHM: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 30/11/2021 QTC VN000000QTC6 QTC: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 30/11/2021 BSL VN000000BSL1 BSL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 30/11/2021 TD1929181 VNTD19291812 TD1929181: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 30/11/2021 PVS VN000000PVS0 PVS: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề