STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/11/2022 SZG VN000000SZG0 SZG: Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 30/11/2022 NTC VN000000NTC3 NTC: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 30/11/2022 FOX VN000000FOX6 FOX: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 30/11/2022 MCM VN000000MCM0 MCM: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 30/11/2022 BVDB17270 VNBVDB172708 BVDB17270: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 30/11/2022 BVDB17319 VNBVDB173193 BVDB17319: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 30/11/2022 DWS VN000000DWS4 DWS: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 30/11/2022 PHN VN000000PHN0 PHN: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 30/11/2022 PTG VN000000PTG9 PTG: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 30/11/2022 FOX VN000000FOX6 FOX: Hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề