STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 30/11/2023 CSTB2311 VN0CSTB23117 CSTB2311: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 30/11/2023 SZG VN000000SZG0 SZG: Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 30/11/2023 MPY VN000000MPY7 MPY: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 30/11/2023 DNE VN000000DNE3 DNE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 30/11/2023 HLB VN000000HLB4 HLB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 30/11/2023 NVL VN000000NVL0 NVL: Thay đổi nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 30/11/2023 MSN120012 VNMSN1200124 MSN120012: Thanh toán lãi Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 14/06/2023 đến và không bao gồm ngày 14/12/2023) và gốc của trái phiếu MSN120012 Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 30/11/2023 SEB VN000000SEB6 SEB: Tạm ứng cổ tức lần 03 năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 30/11/2023 TTZ VN000000TTZ1 TTZ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do cổ đông có quyền đại diện cho Công ty triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 30/11/2023 C47 VN000000C473 C47: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 23 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề