STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 31/01/2023 HSG VN000000HSG8 HSG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2022 - 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 31/01/2023 PVL VN000000PVL5 PVL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 31/01/2023 LBE VN000000LBE1 LBE: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 31/01/2023 AFX VN000000AFX5 AFX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 31/01/2023 BWE VN000000BWE8 BWE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 31/01/2023 DBT VN000000DBT6 DBT: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 31/01/2023 PMJ VN000000PMJ8 PMJ: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 31/01/2023 TNT VN000000TNT7 TNT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề