STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 31/01/2024 CFPT2307 VN0CFPT23072 CFPT2307: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 31/01/2024 CACB2303 VN0CACB23038 CACB2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 31/01/2024 CMSN2309 VN0CMSN23091 CMSN2309: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 31/01/2024 CSTB2321 VN0CSTB23216 CSTB2321: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 31/01/2024 POT VN000000POT3 POT: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 31/01/2024 CVHM2309 VN0CVHM23097 CVHM2309: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 31/01/2024 VLF VN000000VLF6 VLF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 31/01/2024 GIC VN000000GIC0 GIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 31/01/2024 S55 VN000000S552 S55: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 31/01/2024 CVPB2308 VN0CVPB23085 CVPB2308: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 35 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề