STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 31/05/2023 CTW VN000000CTW4 CTW: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 31/05/2023 BLI VN000000BLI2 BLI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 31/05/2023 TMB VN000000TMB7 TMB: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 31/05/2023 MSN120012 VNMSN1200124 MSN120012: Thanh toán lãi Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 14/12/2022 đến và không bao gồm ngày 14/06/2023) của trái phiếu MSN120012 Trái phiếu HNX Chi nhánh
5 31/05/2023 FHH VN000000FHH3 FHH: Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 31/05/2023 CTX VN000000CTX2 CTX: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 31/05/2023 TGG VN000000TGG8 TGG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 31/05/2023 GMX VN000000GMX8 GMX: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 31/05/2023 DDN VN000000DDN5 DDN: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 31/05/2023 CMN VN000000CMN8 CMN: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 38 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề