Thành viên bù trừ phái sinh

I.   Đối tượng

Thành viên bù trừ của VSD bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và được VSD chấp thuận trở thành thành viên bù trừ. Thành viên bù trừ gồm 02 đối tượng:

1. Thành viên bù trừ chung - là thành viên bù trừ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình, các khách hàng môi giới của mình và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho các thành viên không bù trừ và khách hàng của các thành viên không bù trừ đó.

2. Thành viên bù trừ trực tiếp - là thành viên bù trừ chỉ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình và các khách hàng môi giới của mình.

II. Hồ sơ đăng ký thành viên bù trừ bao gồm:

1.     Giấy đăng ký thành viên bù trừ;

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

3. Bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận tư cách thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh do Sở giao dịch Chứng khoán cấp (đối với công ty chứng khoán);

4. Danh sách thành viên Ban Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách kèm theo mẫu chữ ký, mẫu dấu và tối thiểu hai (02) nhân viên nghiệp vụ phụ trách hoạt động bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên môn về kinh tế, tài chính, kế toán;

5. Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh các nhân viên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Quy chế Thành viên bù trừ ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-VSD ngày 23/3/2017.

III. Quy trình, thủ tục đăng ký

Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSD gửi văn bản thông báo chấp thuận nguyên tắc việc đăng ký thành viên bù trừ cho tổ  chức liên quan. Trường hợp không chấp thuận, VSD gửi văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ và  ký kết Hợp đồng ủy thác và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức xin đăng ký làm thành viên bù trừ  hoàn thành:

1.     Đóng góp Quỹ bù trừ;

2.     Kết nối với hệ thống bù trừ, thanh toán của VSD; và

3. Gửi VSD văn bản đăng ký tài khoản nhận tiền rút ký quỹ, thanh toán, nhận hoàn trả khoản đóng góp Quỹ bù trừ.

Quy trình thực hiện được quy định tại:
Quyết định số 61/QĐ-VSD ngày 16/05/2022 về việc ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

STT Số đăng ký TV Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Trạng thái