Công ty quản lý quỹ

Công ty Quản lý Quỹ phải thực hiện đăng ký tại VSD đối với Chứng chỉ quỹ niêm yết trên hệ thống giao dịch.

Thông tin đăng ký chứng chỉ quỹ  và nguyên tắc quản lý thông tin chứng chỉ quỹ tại VSD: thực hiện theo các hướng dẫn tại (link đính kèm).

Chứng chỉ quỹ hủy đăng ký tại VSD khi chứng chỉ quỹ bị huỷ niêm yết theo quy định tại Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

 - Các quy trình thủ tục đối với chứng chỉ quỹ đóng niêm yết hướng dẫn tại Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VSD ngày 20/08/2021
- Các quy trình thủ tục đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục - ETF hướng dẫn tại quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-VSD ngày 08/04/2021

STT Tên viết tắt Tên đầy đủ Địa chỉ
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Loại chứng khoán Sàn giao dịch Nơi quản lý Trạng thái