Ngân hàng thành viên thanh toán

1. Ngân hàng thành viên thanh toán
Ngân hàng thành viên thanh toán là ngân hàng thương mại có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và là thành viên trực tiếp của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, thực hiện chức năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ cho các tổ chức thanh toán tiền gián tiếp và (hoặc) cho chính mình.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng thành viên thanh toán
2.1 Quyền của ngân hàng thành viên thanh toán:
Được chỉ định đầu mối thực hiện chức năng ngân hàng thành viên thanh toán; 
Được đề nghị tổ chức thanh toán tiền gián tiếp phải tuân thủ thỏa thuận về thanh toán giữa các bên và cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ; 
- Được thu tiền cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.  
2.2. Nghĩa vụ của ngân hàng thành viên thanh toán: 
- Thanh toán đầy đủ và đúng thời gian quy định đối với giao dịch trái phiếu Chính phủ của mình và của các tổ chức thanh toán tiền gián tiếp; 
- Hỗ trợ tiền thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ cho tổ chức thanh toán tiền gián tiếp trong trường hợp tổ chức này bị tạm thời thiếu hụt tiền thanh toán theo thỏa thuận hỗ trợ thanh toán ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật;
- Đăng ký thông tin đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);
 
- Kết nối với VSDC để nhận thông tin về thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ;
Tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định về hoạt động thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Tuân thủ các quy định về hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành;
Tuân thủ chế độ công bố thông tin, báo cáo và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.
 


3. Hồ sơ đăng ký Ngân hàng thành viên thanh toán
- Giấy đề nghị tham gia cung cấp dịch vụ  thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ cho tổ chức thanh toán tiền gián tiếp; 
- Bản sao văn bản xác nhận là thành viên hệ thống thanh toán  điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

(Tài liệu tham khảo: 
- Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. 
Quyết định số 136/QĐ-VSD ngày 14/7/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương).

 STT  
  Tên ngân hàng   
  Tên viết tắt  
   Mã CITAD  
   Trạng thái             
1.  Ngân hàng TMCP Bảo Việt BVB 01359001 Đang hoạt động
2.  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 01202001 Đang hoạt động
3.  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCH 01203001 Đang hoạt động
4.  Ngân hàng TMCP Quân Đội MBB 01311001 Đang hoạt động
5.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 01348002 Đang hoạt động
6.  Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam SHV 79616001 Đang hoạt động
7.  Ngân hàng TMCP Bắc Á BAB 01313007 Đang hoạt động
8.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín SGTT 79303001 Đang hoạt động
9.  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TCB 01310001 Đang hoạt động
10.  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình ABB 01323002 Đang hoạt động