Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

1. Tổ chức mở tài khoản trực tiếp của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 
Tổ chức mở tài khoản trực tiếp là tổ chức mở tài khoản lưu ký chứng khoán trực tiếp tại VSD và sử dụng các dịch vụ lưu ký, thanh toán bù trừ của VSD trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ với VSD. 

2. Các tổ chức sau đây được mở tài khoản trực tiếp tại VSD 
- Ngân hàng Nhà nước 
- Kho bạc Nhà nước 
- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 
- Các tổ chức tín dụng, bảo hiểm tham gia thị trường trái phiếu do SGDCK tổ  chức. 
- Trung tâm lưu ký các nước 
- Các đối tượng khác theo quy định của VSD sau khi được UBCKNN chấp thuận. 

3.Cơ sở để VSD cung cấp dịch vụ
Đối với tổ chức tín dụng, bảo hiểm tham gia thị trường trái phiếu do SGDCK tổ chức, VSD cung cấp dịch vụ trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa hai bên. Hợp đồng gồm những nội dung chính sau: 
a) Phạm vi cung cấp dịch vụ 
b) Quyền và nghĩa vụ của VSD, tổ chức mở tài khoản trực tiếp 
c) Giải quyết tranh chấp 
d) Chấm dứt hợp đồng 
đ) Phí cung cấp dịch vụ 

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-VSD  ngày 23/08/2021

STT
Tên tổ chức mở tài khoản trực tiếp
Mã viết tắt
Mã hiệu
Trạng thái tài khoản
1.  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn  Thương Tín SGTT 601 Đang mở tài khoản
2.  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt  Nam MSB 602 Đã đóng tài khoản
3.  Ngân hàng Australia&NewZealand Banking  GroupLtd ANZH 603 Đang mở tài khoản
4.  Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Kỹ Thương  Việt Nam TCB 605 Đang mở tài khoản
5.  Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Bảo Việt BVB 606 Đang mở tài khoản
6.  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn BOS 611 Đang mở tài khoản
7.  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc tế Việt  Nam VIB 612 Đang mở tài khoản
8.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Việt Nam VBA 613 Đang mở tài khoản
9.  Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đông Nam Á SEAV 614 Đang mở tài khoản
10.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á NAB 615 Đang mở tài khoản
11.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB 616 Đang mở tài khoản
12.  Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á EAB 617 Đang mở tài khoản
13.  Ngân hàng Thương Mại Cổ phần An Bình ABB 618 Đang mở tài khoản
14.  Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam AVL 619 Đang mở tài khoản
15.  Ngân hàng TMCP Kiên Long KLB 620 Đang mở tài khoản
16.  Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ACB 621 Đang mở tài khoản
17.  Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu  Việt Nam EIB 622 Đang mở tài khoản
18.  Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên  Việt LPB 623 Đang mở tài khoản
19.  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB 624 Đang mở tài khoản
20.  Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Thành phố  Hồ Chí Minh BNP 625 Đang mở tài khoản
21.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương OJB 626 Đang mở tài khoản
22.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 627 Đang mở tài khoản
23.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương SGB 628 Đang mở tài khoản
24.  Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt  Nam PVB 629 Đang mở tài khoản
25  Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân NVB 630 Đang mở tài khoản
26 Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM HDB 631 Đang mở tài khoản