Thống kê

STT Mã bảo lưu Tên tổ chức đăng ký Ngày bảo lưu Thời hạn bảo lưu Trạng thái Tiêu đề
STT Mã ISIN Mã chứng khoán Tên tổ chức đăng ký
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Sàn chuyển đi Sàn chuyển đến Ngày hiệu lực Tiêu đề
STT Mã chứng khoán Mã ISIN Tên chứng khoán Loại chứng khoán Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 BVDB16106 VNBVDB161065 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 18/06/2021 Trái phiếu đáo hạn
2 TTV VN000000TTV0 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh Cổ phiếu UpCOM 17/06/2021 Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu đường sắt Vinh không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
3 BVBS16319 VNBVBS163197 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 17/06/2021 Trái phiếu đáo hạn
4 HPU VN000000HPU5 Cổ phiếu Công ty cổ phần 28 Hưng Phú Cổ phiếu UpCOM 16/06/2021 Cổ phiếu Công ty cổ phần 28 Hưng Phú không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
5 TD1621477 VNTD16214775 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 67/2016 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 16/06/2021 Trái phiếu đáo hạn
6 AC4 VN000000AC42 Cổ phiếu Công ty cổ phần ACC - 244 Cổ phiếu UpCOM 15/06/2021 Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng
7 CVH VN000000CVH1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng Cổ phiếu UpCOM 15/06/2021 Công ty cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
8 HCMA0206 VN0HCMA02061 Trái phiếu đô thị Tp.HCM đợt 02/2006 Trái phiếu HOSE 15/06/2021 Trái phiếu đáo hạn
9 CSTB2014 VN0CSTB20147 Chứng quyền STB/8M/SSI/C/EU/Cash-08 Chứng quyền HOSE 15/06/2021 Hủy niêm yết do đáo hạn chứng quyền
10 CMBB2010 VN0CMBB20106 Chứng quyền MBB/8M/SSI/C/EU/Cash-08 Chứng quyền HOSE 15/06/2021 Chứng quyền đáo hạn
Hiển thị: 1 - 10 / 1759 bản ghi
STT Mã thành viên Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Ngày thu hồi Lý do