STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 15/11/2021 ING VN000000ING7 ING: Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
2 15/11/2021 DZM VN000000DZM0 DZM: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 15/11/2021 NPM11909 VN0NPM119094 NPM11909: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 29/05/2021 đến và không bao gồm ngày 29/11/2021) Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
4 15/11/2021 SKH VN000000SKH0 SKH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 15/11/2021 KHA VN000000KHA8 KHA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 15/11/2021 PGN VN000000PGN2 PGN: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 15/11/2021 QNC VN000000QNC9 QNC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 15/11/2021 VGS VN000000VGS9 VGS: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 15/11/2021 TIX VN000000TIX9 TIX: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 15/11/2021 SMC VN000000SMC7 SMC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề