STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 20/12/2021 PAS VN000000PAS4 PAS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 20/12/2021 DRC VN000000DRC8 DRC: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 20/12/2021 DVC VN000000DVC0 DVC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 20/12/2021 NAV VN000000NAV3 NAV: Chi bổ sung cổ tức năm 2020 bằng tiền và Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 20/12/2021 API VN000000API5 API: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 20/12/2021 VCI VN000000VCI9 VCI: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 20/12/2021 AGP VN000000AGP9 AGP: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 20/12/2021 TMG VN000000TMG6 TMG: Tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền năm 2021 và tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 20/12/2021 BVBS14199 VNBVBS141995 BVBS14199: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
10 20/12/2021 KHG VN000000KHG5 KHG: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề