STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 23/08/2021 TD2030017 VNTD20300172 TD2030017: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 23/08/2021 TD2035025 VNTD20350250 TD2035025: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 23/08/2021 SUM VN000000SUM9 SUM: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 23/08/2021 SLS VN000000SLS5 SLS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 23/08/2021 SGP VN000000SGP1 SGP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 23/08/2021 AAS VN000000AAS6 AAS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 23/08/2021 DNY VN000000DNY1 DNY: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 23/08/2021 MVN VN000000MVN8 MVN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 23/08/2021 CMN VN000000CMN8 CMN: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 23/08/2021 HAG VN000000HAG6 HAG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề