STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/04/2022 EBS VN000000EBS6 EBS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 25/04/2022 BPT VN000000BPT0 BPT: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 25/04/2022 HND VN000000HND6 HND: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 25/04/2022 SHP VN000000SHP9 SHP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 25/04/2022 NHH VN000000NHH7 NHH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 25/04/2022 PIC VN000000PIC1 PIC: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 25/04/2022 TB8 VN000000TB83 TB8: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 25/04/2022 UPH VN000000UPH5 UPH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 25/04/2022 VSP VN000000VSP0 VSP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 25/04/2022 RAT VN000000RAT8 RAT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề