STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 31/12/2021 VSN VN000000VSN5 VSN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 31/12/2021 PAI VN000000PAI5 PAI: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 31/12/2021 SHS VN000000SHS3 SHS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 31/12/2021 TDM VN000000TDM3 TDM: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 31/12/2021 TD1631461 VNTD16314617 TD1631461: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 31/12/2021 SHB VN000000SHB9 SHB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 31/12/2021 SHT119008 VNSHT1190082 SHT119008: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 31/12/2021 NHC VN000000NHC8 NHC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 31/12/2021 SIV VN000000SIV5 SIV: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 31/12/2021 EMS VN000000EMS3 EMS: Nhận cổ phiếu phát hành do thực thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề