Thành viên lưu ký

1. Thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Thành viên lưu ký của VSD bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được VSD chấp thuận trở thành thành viên lưu ký. 

2. Điều kiện đăng ký và thành viên lưu ký
a. Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;
b. Đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy chế của VSD;

1. Hồ sơ đăng ký trở thành thành viên lưu ký bao gồm:
a) Giấy đăng ký thành viên lưu ký theo Mẫu số 47 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
b) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp;
c) Bản thuyết minh về hạ tầng công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký
a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSD gửi văn bản thông báo cho công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc kết nối với cổng giao tiếp trực tuyến, thử nghiệm hoạt động lưu ký với VSD
b) Trường hợp hồ sơ không hợp đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, VSD gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ;
c) VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoàn tất việc kết nối với cổng giao tiếp trực tuyến, đạt yêu cầu thử nghiệm hoạt động lưu ký với VSD.

STT Số đăng ký TV Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Trạng thái