Quyết định ban hành Hướng dẫn về việc tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ mở tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam