VSD thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ tại VSD theo Điều 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTC