imgLưu ký chứng khoán

 Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khác hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu. Theo quy định của Luật chứng khoán, chứng khoán của công ty đại chúng (bao gồm chứng khoán của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán và chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết) phải được lưu ký tập trung tại VSDC trước khi thực hiện giao dịch. Việc lưu ký chứng khoán của khách hàng tại VSDC được thực hiện theo nguyên tắc: khách hàng lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký và thành viên lưu ký tái lưu ký chứng khoán của khách hàng tại VSDC. Việc quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSDC được thực hiện như sau: Tổng số dư trên các tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại thành viên lưu ký phải luôn khớp với số dư các tài khoản lưu ký của thành viên lưu ký mở tại VSDC. Số dư chi tiết trên tài khoản lưu ký chứng khoán của từng khách hàng tại thành viên lưu ký phải khớp với số liệu sở hữu của khách hàng đó tại VSDC. Khi phát hiện sai sót trong thông tin tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên hoặc khách hàng của thành viên, VSDC phải thông báo ngay cho thành viên và thành viên có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp. Chứng khoán lưu ký tại VSDC là tài sản thuộc sở hữu của khách hàng, được quản lý tách biệt với tài sản của VSDC và VSDC không được sử dụng chứng khoán của khách hàng vì lợi ích của bên thứ ba hoặc vì lợi ích của chính VSDC.

 Tại thành viên lưu ký, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán chi tiết cho từng khách hàng và quản lý tách biệt tài sản cho từng khách hàng. Chứng khoán lưu ký của khách hàng tại thành viên lưu ký là tài sản thuộc sở hữu của khách hàng và được quản lý tách biệt với tài sản của thành viên lưu ký. Thành viên lưu ký không được sử dụng chứng khoán trong tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng vì lợi ích của bên thứ ba hoặc vì lợi ích của chính thành viên lưu ký.

  VSDC cung cấp các dịch vụ về lưu ký chứng khoán dưới đây cho khách hàng:
        - Ký gửi chứng khoán
        - Rút chứng khoán
        - Chuyển khoản chứng khoán không qua giao dịch
        - Phong tỏa và giải tỏa chứng khoán

 Khi có các yêu cầu về ký gửi, rút, chuyển khoản và phong tỏa/giải tỏa chứng khoán tại VSDC, khách hàng phải thực hiện thông qua các thành viên lưu ký nơi mình mở tài khoản, thành viên lưu ký quản lý thông tin sở hữu chứng khoán của người sở hữu trên hệ thống tài khoản lưu ký ghi sổ. Việc chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán lưu ký tại VSDC được thực hiện thông qua hình thức chuyển giao ghi sổ tài khoản mà không phải chuyển giao chứng chỉ vật chất.

 Quy trình và thủ tục lưu ký chứng khoán được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán tại VSDC ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023

Tháng 06 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30